Audru Vallavolikogu 11.06.2015 istung

5.06.15

KUTSE                                                                                           

Audru Vallavolikogu istung toimub 11. juuni 2015 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

P Ä E V A K O R D:

1. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste aruandest ülevaate andmine

Päevakorrapunkti 1 ettekandja: AS Pärnu Vesi esindaja Leho Võrk

2. Kalmistu maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Õuna tn 20)

4. Audru Vallavolikogu 29.08.2013 otsuse nr 65 ja Audru Vallavolikogu 04.09.2014 otsuse nr 49 muutmine

5. Audru Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

6. Vallavara võõrandamise enampakkumise tulemuste kinnitamine

7. Vallavara  müük enampakkumise korras

8. Kase ja Halutoa kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine

Päevakorrapunktide 2-8 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

9. Audru Vallavolikogu 09. aprill 2015 määruse nr 7 „Edukate õpilaste ja õpetajate tunnustamise kord" muutmine

10. „Aasta Õpetaja" tunnustuse saajate kinnitamine

Päevakorrapunktide 9-10 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt

11.  Audru valla kultuuripreemia "Aasta kultuuritegija" omistamine

Päevakorrapunkti 11 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste

12. Hoonestusõiguse otsustuskorras seadmine

13. Audru valla 2015. aasta 1. lisaeelarve

Päevakorrapunktide 12-13 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

14. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel

Päevakorrapunkti 14 ettekandja: sotsiaalnõunik Peep Tarre

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu

15. Audru Vallavolikogu alatiste komisjonide aruannete tutvustamine

Päevakorrapunkti 15 ettekandjad: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt, sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu, kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste, majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

16. Infominutid

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

Audru Vallavolikogu 11.06.2016 istungi eelnõud