Audru Vallavolikogu 10.10.2013 istung

 KUTSE                                                                                                                   

 

Lp. ……………………………………………………

 

Audru Vallavolikogu istung toimub 10. oktoobril  2013 kell 15.00 Põhara külas Põldmaa talus.

 

P Ä E V A K O R D:

 

1. Audru ringraja mängumaa detailplaneeringu vastuvõtmine.

2. Mereääre ja Kambri kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine.

Päevakorrapunktide  1-2 ettekandja planeeringute spetsialist Merle Mõttus.

3. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks ( Jõõpre kooli soojusenergia).

Ettekandja: vallavanem Siim Suursild.

4. Volituste andmine elektrienergia ühishanke läbiviimiseks.

5. Vallavara müük (Lindi küla Liiva talu).

Päevakorrapunktide 4-5 ettekandja abivallavanem Priit Annus.

6. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (lumetõrje).

7. Audru valla territooriumil asuvate metsatee teelõiku sisaldatavate tervikteede teeosade nimekirja kooskõlastamine.

Päevakorrapunktide 6-7 ettekandja majandusspetsialist Vahur Kobolt.

Päevakorrapunktide 1-7 kaasettekandja majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Jaanus Põldmaa.

8. Audru valla põhimääruse kinnitamine.

Ettekandja: vallasekretär Aino Aitaja.

9. Jõõpre Kooli arengukava aastateks 2013-2016 kinnitamine.

Ettekandja: Jõõpre kooli direktor Mati Sutt.

Kaasettekandja: humanitaarnõunik Peep Tarre.

10. Audru Vallavolikogu 07.02.2008 määruse nr 3 „Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine".

Ettekandja: humanitaarnõunik Peep Tarre.

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Jaanus Põldmaa.

11. Infominutid.

 

 

 

 

Jaanus Põldmaa

Volikogu esimees