Audru Vallavolikogu 10.04.2014 istung

KUTSE
Lp ……………………………………………………
Audru Vallavolikogu istung toimub 10. aprill 2014 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna
allee 7 Audru alevik).
P Ä E V A K O R D :
1. Pärnu linna üldplaneeringu 2025 kooskõlastamine.
2. Audru Vallavolikogu 09. märts 2006 otsuse nr 61 kehtetuks tunnistamine.
3. Tulbi tn 3-4 korteriomandi enampakkumise tulemuste kinnitamine.
4. Vallavara müük
5. Vallavara enampakkumise alghinna vähendamine.
6. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
Päevakorrapunktide 1- 6 ettekandja abivallavanem Priit Annus, kaasettekandja majandus- ja
planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste.
7. Eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord.
Ettekandja: vallavanem Siim Suursild, kaasettekandja majandus- ja planeerimiskomisjoni
esimees Toomas Aaviste.
8. Audru valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra kehtestamine.
Ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht.
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt.
9. Lavassaare Raamatukogu põhimääruse kinnitamine.
Ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht.
Kaasettekandja: kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste.
10. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine.
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Toomas Rehe.
11. Lavassaare valla 2013. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
Ettekandja: pearaamatupidaja Li Kaljurand.
Kaasettekandjad: revisjonikomisjoni esimees Toomas Rehe,
majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste.
12. Jaoskonnakomisjonide moodustamine.
Ettekandja: vallasekretär Aino Aitaja.
13. Infominutid.
Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees
NB! Eelnõudega saab tutvuda valla veebilehel https://www.audru.ee