Audru Vallavolikogu 10.03.2016 istung

1.04.16

 

KUTSE                                                                                            

Audru Vallavolikogu istung toimub 10. märts 2016 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik)

 

P Ä E V A K O R D:

 

1.    Audru valla sotsiaaltoetuste osutamise kord

2.    Audru valla sotsiaalteenuste kord

3.    Audru Vallavolikogu 15. oktoober 2015 määruse nr 19 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine" muutmine

4.    Audru Vallavolikogu sotsiaalhoolekande alaste määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Päevakorrapunktide 1-4 ettekandja: sotsiaalnõunik Peep Tarre

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu

 

5.    Reservfondist raha eraldamine

Päevakorrapunkti 5 ettekandja: finantsjuht Ülle Kaljumäe

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

6.    Audru ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (I lugemine)

7.    Audru vallavara valitsemise kord (I lugemine)

8.    Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Lihula mnt 14-10)

9.    Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Võidu tn 6-5)

10.  Vallavara võõrandamise enampakkumise tulemuste kinnitamine (Pärna 6-6)

11.  Sepiku maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Päevakorrapunktide 6-11 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

12.  Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine

13.  Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine

Päevakorrapunktide 12-13 ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Karmo Näkk

 

14.  Seisukoha võtmine Pärnu Linnavolikogu 18. veebruar 2016 otsuse nr 11 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine" kohta

Päevakorrapunkti 14 ettekandja: volikogu esimees Jaanus Põldmaa

Kaasettekandja: vallavanem Siim Suursild

 

15.  Infominutid

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

 

Eelnõudega saab tutvuda Audru valla dokumendiregistris.