Audru Vallavolikogu 09.06.2016 istung

3.06.16

KUTSE                                                                                      

Audru Vallavolikogu istung toimub 09. juuni 2016 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

P Ä E V A K O R D:

 

1.        Audru valla 2016. aasta 1. lisaeelarve

2.        Nõudest loobumine

3.        Loa andmine laenu võtmiseks

Ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

4.        Audru Vallavolikogu 10.03.2016 määruse nr 7 „Audru valla sotsiaaltoetuste osutamise kord" muutmine

Ettekandja: sotsiaalnõunik Peep Tarre

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu

 

5.        Külades ehitamine detailplaneeringu koostamise kohustusega alal teemaplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ettekandja: planeeringute spetsialist Merle Mõttus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste 

 

6.        „Aasta õpetaja" tunnustuse omistamine

Ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt

 

7.        Audru valla kultuuripreemia "Aasta kultuuritegija" omistamine

Ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste

 

8.        Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

9.        Audru Vallavolikogu 16.01.2014 määruse nr 1 „Audru valla hankekord" ja Audru Vallavolikogu 07.04.2016 määruse nr 12 „Audru vallavara valitsemise kord" muutmine

10.    Maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

11.    Audru Vallavolikogu 16.12.2015 otsuse nr 75 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

12.    Audru Vallavolikogu alaliste komisjonide aruanded

Ettekandjad:   majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu

hariduskomisjoni esimees Mati Sutt

kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste

13.    Infominutid

 

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

Eelnõudega on võimalik tutvuda Audru valla dokumendiregistris.