Audru Vallavolikogu 07.04.2016 istung

1.04.16

 

KUTSE                                                                                            

Audru Vallavolikogu istung toimub 07. aprill 2016 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

P Ä E V A K O R D:

 

1.        Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse sõnavõtt seoses Audru vallale tehtud ühinemisettepanekuga haldusterritoriaalse reformi läbiviimiseks

2.        Ühinemisläbirääkimiste pidamiseks ajutise komisjoni moodustamine

Päevakorrapunkti 2 ettekandja: volikogu esimees Jaanus Põldmaa

3.        Audru ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (II lugemine)

4.        Audru vallavara valitsemise kord (II lugemine)

5.        Tisleri maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

6.        Audru Vallavolikogu 16. detsember 2015 määruse nr 34 „Audru valla heakorraeeskiri" muutmine

7.        Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lemmetsa külas Saugaserva kinnistul

8.        Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

9.        Ehitiste peremehetuks tunnistamine

10.    Kinnisasja omandamiseks nõusoleku andmine

Päevakorrapunktide 3 – 10 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

11.    Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel

Päevakorrapunkti 11 ettekandja: sotsiaalnõunik Peep Tarre

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu

12.    Audru Vallavolikogu 09. aprill 2015 määruse nr 8 „Audru valla „Aasta õpetaja" statuut" muutmine

Päevakorrapunkti 12 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt

13.    Audru Vallavolikogu 07. mai 2015 määruse nr 9 „Vabaühendustele toetuse andmise tingimused ja kord" muutmine

14.    Audru Valla Kultuurikeskuse tegevuse lõpetamine

15.    Audru Vallavolikogu 06. veebruar 2003 määruse nr 16 „Audru Rahvamaja reorganiseerimine ja põhimääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine

Päevakorrapunktide 13 – 15 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: kultuuri-, spordi- ja noorsootöö komisjoni esimees Kai Oraste

16.    Audru Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Päevakorrapunkti 16 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

17.    Infominutid

 

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

 

Eelnõudega saab tutvuda Audru valla dokumendiregistris