Audru Vallavolikogu 06.10.2016 istung

30.09.16

KUTSE

Audru Vallavolikogu korraline istung toimub 06. oktoober 2016 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

1.    Seisukoha võtmine Sauga Vallavolikogu 22. september 2016 otsuse nr 90 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle uute läbirääkimiste alustamine" kohta

2.    Ühinemislepingu osas ettepanekute tegemine

Ettekandja: volikogu esimees Jaanus Põldmaa

 

3.    Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 kinnitamine

Ettekandja: finantsjuht Ülle Kaljumäe

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

4.    Jõõpre Kooli põhimäärus

Ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt

 

5.    Audru Vallavolikogu 29.08.2013 määruse nr 25 „Noorteühingute, noorteprogrammide ja noorteprojektide vallaeelarvest toetamise põhimõtted, toetuse taotlemise ja maksmise tingimused ja kord" muutmine

Ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste

 

6.    Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määruse nr 18 „Kohanime määramise korra kehtestamine" muutmine

Ettekandja: vallasekretär Katri Pruul

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

7.    Audru Vallavolikogu 15.10.2015 otsuste nr 48 ja nr 52 muutmine

8.    Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Ühislauda)

9.    Audru Vallavolikogu 06. juuli 2006 otsuse nr 125 „Detailplaneeringu algatamine Papsaare külas Nurme tee 33 kinnistul" kehtetuks tunnistamine

10. Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine Sanga ühistu piirkonnas

Ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

11.  Infominutid

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

Eelnõudega on võimalik tutvuda Audru valla dokumendiregistris.