Audru Vallavolikogu 6.03.2014 istung

KUTSE
Lp ……………………………………………………
Audru Vallavolikogu istung toimub 06. märtsil 2014 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna
allee 7 Audru alevik).
P Ä E V A K O R D :
1. Audru valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025
kinnitamine.
Ettekandja: abivallavanem Priit Annus.
Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste.
2. Kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamine.
Ettekandja: planeeringute spetsialist Merle Mõttus.
Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste.
3. Audru Vallavolikogu 03. mai 2007 otsuse nr 75 kehtetuks tunnistamine.
Ettekandja: planeeringute spetsialist Merle Mõttus.
Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste.
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
Ettekandja: abivallavanem Priit Annus
Kaasettekandja: planeerimis- ja majanduskomisjoni esimees Toomas Aaviste.
5. Lavassaare Lasteaed-Algkooli põhimääruse kehtestamine.
Ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht.
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt.
6. Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord.
Ettekandja: sotsiaalnõunik Peep Tarre.
Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu.
7. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine.
Ettekandja: vallavanem Siim Suursild.
8. Infominutid.
Jaanus Põldmaa
volikogu esimees
NB! Eelnõudega saab tutvuda valla veebilehel https://www.audru.ee