Audru Vallavolikogu 05.05.2016 istung

28.04.16

KUTSE                                                                                            

Audru Vallavolikogu istung toimub 05. mai 2016 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

P Ä E V A K O R D:

1. Audru valla 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Päevakorrapunkti 1 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Karmo Näkk

 

2. Audru Vallavolikogu 12. juuni 2014 otsuse nr 46 „Eluruumide üüri piirmäärade kehtestamine" muutmine

Päevakorrapunkti 2 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

3. Hajaasustuse programmiga seonduva otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine

4. Ehitise peremehetuks tunnistamine

5. Audru Vallavolikogu 15. oktoober 2015 määruse nr 19 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine" muutmine

Päevakorrapunktide 3 – 5 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

6. Audru Vallavolikogu 11. märts 2010 otsuse nr 31 „Detailplaneeringu algatamine Papsaare külas Tõru kinnistul" kehtetuks tunnistamine

7. Audru Vallavolikogu 08. oktoober 2009 otsuse nr 80 „Detailplaneeringu algatamine Lemmetsa külas Jakobi kinnistul ja osaliselt Moka kinnistul" kehtetuks tunnistamine

8. Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori määramine" eelnõu kooskõlastamine

9. Pärnu maakonna planeeringu eelnõu kooskõlastamine

Päevakorrapunktide 6 – 9 ettekandja: planeeringute spetsialist Merle Mõttus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

10. Infominutid

 

 

/allkirjastatud digitaalselt

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

 

Eelnõudega saab tutvuda Audru valla dokumendiregistris.