Audru Vallavolikogu 05.03.2015 istung

KUTSE                                                                                                                                                                                                   

Audru Vallavolikogu istung toimub 05. märts 2015 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

P Ä E V A K O R D:

1. Audru Vallavolikogu 16. veebruari 2012 määruse nr 7 „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord" muutmine

2.  Audru Vallavolikogu 05. aprilli 2012 määruse nr 12 „Jõõpre Kooli põhimääruse kehtestamine" muutmine

Päevakorrapunkti 1-2 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste

3. Vallavara võõrandamise enampakkumise tulemuste kinnitamine

4.  Audru Vallavolikogu 04. september 2014 otsuse nr 49 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine

5.  Detailplaneeringu kehtestamine Papsaare külas Tohvri tee 5 kinnistul

6.  Detailplaneeringu kehtestamine Papsaare külas Papsaare äriküla maa-alal

Päevakorrapunktide 3-6 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

7. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine

Päevakorrapunkti 7 ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Toomas Rehe

8. Infominutid

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

Eelnõudega saab tutvuda Audru valla kodulehel.